A.F.W소식

외부감사인 선임공고 작성일: 2020-02-10

                         외부감사인 선임공고


     「주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률」 12조 1항 및 동법 시행령 18

   조 1에 의거 아래 회계 법인이 당사의 외부감사인으로 선정되었음을 공고합

   니다.                                         - 아         래 -


    1. 회계 감시기간 : 2020년(23기)~2022년(25기)

    2. 회계 감사법인 : 성도이현회계법인

FILE    
TOP